Điều khoản và Điều kiện của guitar.station.vn

Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của guitar.station.vn. Hãy đọc chúng cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh của các điều khoản sau đây của việc sử dụng trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau – guitation@gmail.com.

Khi truy cập vào nội dung của guitar.station.vn (sau đây gọi tắt là website) bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây và cũng chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web và để lại ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, và rằng bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng các trang web trong một cách mà có thể làm giảm hiệu suất, tham nhũng hay thao tác các nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không làm hại đến các trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực có bảo đảm của các trang web hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm, bạn có thể tin rằng tồn tại trên các trang web hoặc máy chủ, nơi nó được lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm, chi phí bao gồm cả chi phí pháp lý phát sinh do chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hành vi xâm phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối trong phương pháp nào dù trực tuyến hoặc offline đều bị nghiêm cấm. Các công việc trên các trang web và các hình ảnh, biểu tượng, văn bản và các thông tin khác như là tài sản của guitar.station.vn (trừ khi có quy định khác).

Disclaimer

Mặc dù chúng tôi cố gắng để được hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi, và cố gắng để giữ nó như là đến ngày càng tốt, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên các trang web có thể hơi lỗi thời.

guitar.station.vn có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi hay chỉnh sửa các thông tin bạn tìm thấy trên các trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và sửa đổi các điều khoản nêu trên và điều kiện sử dụng.

Sửa đổi lần cuối: 2016/06/04